duminică, iunie 19, 2011

Mecanica Alinierii Precesionale din 2012

Pe Pămânrul vostru şi În intreg sistemul solar are loc un eveniment mai semnificativ - mai important decât alinierea precesiona sau trecerea lui Annanhutak şi Nibiru. Mecanica Alinierii Precesionale din 2012 Înainte sa discutăm despre efectele Saltului Galactic, vom detalia schimblrile EM care sunt de aşteptat în timpul Ciclului Precesional din 2012 . Există un pic de şti io!! implicată aici şi le cerem scuze anticipat acelora dintre voi care nu sunt orientaţ; ştiinţific. VA rugAm sA fiii ingAduitori cu noi. Vom vorbi acum despre relalia dintre precesia axei Pământului şi modificlirile cămpului electromagnetic al PAmintului vostru. Acesta este un subiect destul de complicat şi vă cerem sl-l citili şi sa-l asimilati cu atentie. Vom face tot posibilul să simplificam lucrurile. Din acest motiv, vom merge pe cât de încet posibil, pentru maxim de în lelegere. VA rugâm sa ne iertaţi dacă repetam lucrurile, În moduri uşor di ferite, după ce deja le-aţi Înţeles. Toate corpurile planetare din acest univers local sunt de natură rlectromagne tică (EM). rn lucrările omului de ştiinţA metafizician David Wilcock (www.aşcens jon 2QQQ.com) existA o descriere a naturii toroidale a planetelor şi planetoizilor. Un toroid este asemAnAtor cu o "gogoa.şA" sferic!, cu "găuri" care  conecteaza polii magnetici ai planetei sau planetoidului. Imaginaţi- vA că PAmântul (cu foona intrucâtva asemănătoare cu o pară) are o gaură săpată de la un pol la altul (Ia fel cum unele dispozitive scot sâmburii din fructe). Energia EM a Pământului se mişcă prin acest canal Între poli, apoi in afară şi pe deasupra suprafelei externe ale liniilor de câmp magnetic C,,grid") majore şi minore.
Materialul despre Convergenţă .J O-lui WiJcock dă câteva diagrame ale acestui lucru. Puteti, de asemenea. sA cautaţi discuţii le despre cimpurile EM de pe Internet şi să gasili diagrame ale cimpului electromagnetic a\ Pământului, folosind modelul toroidului. Ne vom referi indată la o diagramă furnizată de guvernul Statelor Unite. Acum, imaginali-vA cum cimpul EM care trece prin miezul toroidului. Între poli, se exlinde şi În afam, in spatiu, În ambele direcţii - În sus din Polul Nord, in Ip8liu şi in jos din Polul Sud, in spaţiu. Ţineli minte, desigur, că folosim cuvintele ~US" şi ,Jos" ca s~ ilustrăm o idee ş i că nu există nimic de acest gen tn realitate, cu aceplia momentului când sunt în relalie unul eu altul.Mai departe, imaginaţi-vă că raza de energie EM care este emanatl1 din miezul loroidului (o sectiune din planeta Pământ, care trece prin ambii poli) şi care iese in spaliu, se conecleazD periodic cu surse EM din spatiu. Cu alte cuvinte, un anumit puls de energie EM, care este emanat dintr-o slea aflată la mare depărtare, va ,,radia" un impuls pU1ernic de energie prin spaliu, care, În anumite momente, se aliniazA exact cu centrul pamânrului. Raza EM, care este emanatii dinspre Pământ În afaTi. "primeşte" şi ea energie, În mişcarea spre poli dinspre spaliul exterior. Ok, am promis să o l uăm uşurel. Abia am inceput această descriere. Permitc!ine să folosim o altă analogie, ca să înţelegeţi mai bine. Imaginali-vă că aveli un set de jucării pentru copii, făcute din lemn sau plastic. Una dintre aceste jucării arată ca o minge rotundă t U o gaură dintr-o parte intr-alta. Dacă ieşi!i afară într-o zi însorită. ţinând mingea În dreptul soarelui şi privind prin ea, veli vedea razele soarelui strulucind prin coridorul format de gaură. Tomşi , dacă "polii" mingii nu sunt a!iniap cor~t, nu veli vedea lumina soarelui venind prin gaură. Iată - cum vi se pare, apropo de simplitate? Credem că ali înleles cu toţii analogia. Următorul lucru este să vă imaginati cum se inviirteşte parruintul, ca un titirez descentrot sau giroscop. Dacă ar fi să desenaţi un grafic al zonei din cosmos care se aliniază cu polii Pământului prin centrul toroidului, Îa timp ce acesta se învârte dintr-o parte intr-al ta, graficul ar trasa o el ipsa prin cosmos. Ca să vă ajutăm si vizualiza!i acest lucru, imaginaţi-vă că ţineţi mingea cu gaura făcută in ea de la un pol la altul şi vizualiza!i o lumină care iese din centrul mingii. Razele de l umină vor lumina in afară sub forma unei mici raze drepte care iese din găuri. În acelaşi mod în caTe un reflector de la un eveniment noctum din oraşele voastre lumineaZă prin contrast cu norii. Vă puteti chiar imagina un reflector rotitor şi traseul pe care lumina o trasează pe suprafala norilor. Va fonua o elipsa. in timp ce rotiţi jucăria de pe o parte pe aha, lumina emisă prin găuri va trasa o elipsa. pe orice obiect aflat in afara mingii. De fiecare dată când elipsa se intersectează cu un emi{ător important de energie, cum ar fi o stea mare, ciorchine de stele, nebuloasă, quasar sau galaxie îndepărtată, energia care se aliniază cu Pământul şi care emană înspre Pământ va transforma cârn pul EM al P1imântului. Dacă sursa energiei este foarte departe sau foarte slabă, atunci schimbarea nu va însemna foarte mult. Totuşi, dad energia este putemid sau apropiată de Pământ, efectul va fi destul de vizibi l. Deoarece Pământul şi sistemul solar se mişcă ş i ele prin spa1iu in fonna de arc, în jurul centrolui galaxiei Calea Lactee, traiectoria eliptică trasată de polii Nord şi Sud ai Pă mântu lui se va schimba la fiecare precesie. Penniteli-ne si explicăm folosind doar aritmetică: P!lmântul execută o mişcare de revolUţi e tn jurul galaxiei Calea Lactee in aproximativ 221 milioane de ani (216 milioane atunci când se fac coreC\iile pentru variaţi ile de viteză şi distorsiuni in timp şi spaţiu). Acesta se numeşte Ciclu Galactic. Încheierea unei treceri a precesiei axei, prin toate cele 12 senme ale zodiacului. reprezintă un Ciclu Precesional, de aproximativ 25.920 de ani.Deci, odatll. cu apropierea sfărşitului Ciclului Precesional curent - programat si aibA loc În anul 2012, după calendarul vostru, sufletele vor avea din nou ocazia sA se alinieze cu energiile centrului galac!ic. Energiile EM vor curge prin centrul Pământului şi vor fi distribuite mai Întâi prin liniile magnetice ( .. ley-lines") şi apoi pe loat! suprafata planetei, astfel cA, sufletele vor avea inci o şansA sli se realinieze ş i să facA bilantul a ceea ce au Învăţat de la ultÎma a liniere. Regiunea din spaliu prin care trece sistemul solar se schimb! la fiecare Ciclu Precesional. Flu ctua~ile particulare de energie, asociate cu trecerea din prezent, sunt semnificative, prin faplul că marchează O al iniere asemănătoare cu ceea ce a fosl acum 108 milioane de ani, arunci când a început primul mare val de individualizare a sufletelor care ieşeau din Dumnezeu. Prin urmare, multora li se va părea că se intorc acasă, când, de fapt, ei pur şi simplu experimentează din nou ceea ce a fost acum 108 milioane de ani, dar pe un picior diferit al spiralei. in realitate, sufletele voastre sunt deja acasă şi au fost dintotdeauna, chiar daca multe aspecte ale sufletelor voastre au tot caIălorit prin cosmos, de la diferentierea din Dumnezeu. Cu alte cuvinte, o parte din fiecare dintre voi a rămas in siguranţ.ă. cu Dumnezeu, În timp ce alte p!rţi căl ătoresc prin tărâmurile exterioare şi densilă!ile mal Joase. Încă o observaţie interesantă: Aproape toate sufletele din universul vostru sunt mai .,tinere" de 227 milioane de ani, In sensul de a avea aspecte individuale. Prin umiare, niciunul dintre voi nu a experimentat vreodată un Ciclu GaJactic complet Este un fapt care să vă dea de gândit.

1 comentarii:

Unknown spunea...

prea multe greseli de ortografie

Trimiteți un comentariu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...